กิจกรรมประชุม/สัมนาสไลด์

นิสิตเศรษฐศาสตร์ นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีที่ ๕

 

บุคคลากรและนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมงานนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร ประจำปี ๒๕๖๖
——————————————————————
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มอบหมายให้ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองผู้อำนวยการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นประธานเปิดการนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม กล่าวรายงาน การนำเสนอโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลแผนการดำเนินโครงการย่อย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารออมสิน ได้แนะนำแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกรูป/คน ได้ฝึกทักษะในการนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อจะนำไปต่อยอดในการศึกษาและพัฒนางานของตนเองต่อไป ภายในงานผู้บริหารธนาคารออมสิน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และแนวทางการทำงานร่วมกันในปีต่อๆ ไป จากนั้นมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการย่อยและการทำงานร่วมกัน โดยนิสิตสมาชิกโครงการย่อย ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ กลุ่มน้ำปลาหวานออเจ้า พระนครศรีอยุธยา กลุ่มที่ ๒ โครงการส่งเสริมการตลาด ปลาส้ม ปลาร้า สูตรดั้งเดิมอยุธยามหาราช กลุ่มที่ ๓ โครงการพัฒนากลุ่มพะยอม Eco Prin ผ้าอีโคปริ้นท์ลวดลายธรรมชาติ กลุ่มที่ ๔ โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตะกร้าจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มที่ ๕ โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับฟังคำแนะนำเพื่อการพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากผู้บริหารธนาคารออมสินและคณะกรรมการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์
Close