โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

              1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          30  หน่วยกิต

              2. หมวดวิชาเฉพาะ                                 104  หน่วยกิต

                  2.1 วิชาแกนพระพุทธศาสนา                                30  หน่วยกิต

                  2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                74  หน่วยกิต

                         2.2.1  วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์               10   หน่วยกิต

                         2.2.2  วิชาเฉพาะสาขา                                   64   หน่วยกิต

                                      ก. วิชาบังคับสาขา                                   30  หน่วยกิต

                                      ข. วิชาเลือก                                             34  หน่วยกิต

              3. หมวดวิชาเลือก                                            6   หน่วยกิต

                                รวม                                             140  หน่วยกิต

Close