ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด

วุฒิการศึกษา: พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2549)

                        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551)

                        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (2561)

คำสั่งบรรจุ: คำสั่งที่ 184/2556 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตำแหน่งทางวิชาการ: คำสั่งที่ 134/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งแต่งตำแหน่งทางวิชาการ: คำสั่งที่ 794/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ:

      1. ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

         หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน

             – เดช ชูจันอัด. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์. (2554). กรุงเทพฯ : บริษัทจรัญสนิทวงศ์การพิมพ์.

             – เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. (2555). กรุงเทพฯ : บริษัทจรัญสนิทวงศ์การพิมพ์.

              – ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป. (2563). พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

              – ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด. เอกสารคำสอนรายวิชา การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์. (2563). พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

      2. งานวิจัย

          2.1 เดช ชูจันอัด. ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2553). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

          2.2 พระคมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด, ปิยวรรณ หอมจันทร์. หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2557). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เอกสารแนบ]

          2.3 เดช ชูจันอัด. พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทย. (2560). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

         – เดช ชูจันอัด. พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศ.(2560). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

      3. บทความทางวิชาการ

         – หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2560). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ หน้า 449-459. [เอกสารแนบ]

         – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด, ดร.ยุทธนา ปราณีต. การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 468-477. [เอกสารแนบ]

         – พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 527-531. [เอกสารแนบ]

          – ผศ.ผดุง วรรณทอง, ผศ.เดช ชูจันอัด, ดาวเหนือ บุตรสีทา. รัฐพุทธูปถัมภ์: แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561. หน้า 354-361. [เอกสารแนบ]

          – เดช ชูจันอัด, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล. การจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Vol. 7 No. 2 (Special) April-June 2018. หน้า 89-102. [เอกสารแนบ]

          – พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร., ผศ.เดช ชูจันอัด, พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, INC2019: MCU Nan “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. หน้า 1852-1865. [เอกสารแนบ]

          – เดช ชูจันอัด, พระครูปุริมานุรักษ์, พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร. การจัดการศาสนสมบัติของวัดในสมัยปัจจุบันและสมัยพุทธกาล. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”. วันที่ 31 สิงหาคม 2562. หน้า 343-354. [เอกสารแนบ]

         – เดช ชูจันอัด, พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร. พุทธวิธีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (MCU Nan Congress IV) “พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”. วันที่ 9 กันยายน 2563. หน้า 1118-1129. [เอกสารแนบ]

         – เดช ชูจันอัด. พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทย. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563. หน้า 78-86. [เอกสารแนบ]

         – เดช ชูจันอัด. พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศ. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563. หน้า 34-42. [เอกสารแนบ]

การฝึกอบรม/วุฒิบัติ/เกียรติบัตร:

  – เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “สังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนาสังคม” [19 มีนาคม พ.ศ. 2564]  [เอกสารแนบ]

รางวัลดีเด่น

Close