มคอ.5

“วิชาแกนเศรษฐศาสตร์”

404 301 เศรษฐศาตร์จุลภาคเบื้องต้น

404 302 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

404 303 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

404 304 เศรษฐศาสตร์มหภาค

404 305 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

404 306 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

404 407 เศรษฐศาสตร์การคลัง

404 408 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

404 409 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

404 410 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

404 411 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

“วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์”

404 312 เศรษฐกิจชุมชน

404 313 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

404 314 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

404 315 เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

404 316 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล

404 317 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

404 318 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

404 419 เศรษฐกิจประเทศไทย

404 420 การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์

404 421 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท

404 422 สัมมนาเศรษฐศาสตร์

“วิชาเลือก”

404 328 การบัญชีการเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

404 329 เศรษฐศาสตร์เกษตร

404 330 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

404 333 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์

404 436 การบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

404 437 เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Close