รศ.ดร.พลวัฒน์ ชุมสุข

การศึกษา: พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539)

                 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก (2547)

คำสั่งบรรจุ: 

คำสั่งแต่งตำแหน่งทางวิชาการ: คำสั่งที่ 134/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                                   คำสั่งที่ 26/2563 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ:

      1. ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

         1.1 หนังสือ

              – พลวัฒน์ ชุมสุข. (2556). เศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

              – ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. (2557). เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

              – ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. (2557). เศรษฐศาสตร์การพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

         1.2 เอกสารประกอบการสอน

              – เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น. (2554)

              – เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้รายจ่ายของรัฐ. (2554)

              –  เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชนบทไทย. (2554)

      2. งานวิจัย

          2.1 พลวัฒน์ ชุมสุข. การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย. (2553). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

          2.2 พลวัฒน์ ชุมสุข. รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนอีสาน. (2557). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

          2.3 พลวัฒน์ ชุมสุข. (2558).เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม : การวิเคราะห์นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบ ของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

         2.4 ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. (2559). การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

         2.5 ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

      3. บทความทางวิชาการ

         – พลวัฒน์ ชุมสุข. เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวบ้าน. (2549). หนังสือพุทธจักร. ปีที่ 60 ฉบับที่ 9 กันยายน 2549.

         – พลวัฒน์ ชุมสุข. เศรษฐศาสตร์การผลิตแนวพุทธ. หนังสือพุทธจักร. ปีที่ 62 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552.

         – พลวัฒน์ ชุมสุข. ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคกับภาพลวงตาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยของขวัญจากรัฐบาล. หนังสือพุทธจักร. ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 มกราคม 2552.

         – พลวัฒน์ ชุมสุข. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธว่าด้วยการผลิต และการบริโภค. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Vol. 3 No. 1 January-April 2014. หน้า 56-70. [เอกสารแนบ]

         – พลวัฒน์ ชุมสุข. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Vol. 7 No. 3 July-September 2018. หน้า 90-100. [เอกสารแนบ]

          – พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร., พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์, ภัทรพล ใจเย็น, พลวัฒน์ ชุมสุข. พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้น. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1, ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561. หน้า 319-329. [เอกสารแนบ]

          – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจนด้วยหลักอริยสัจ 4. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, INC2019: MCU Nan “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. หน้า 1865-1878. [เอกสารแนบ]

          – ภัทรพล ใจเย็น, พลวัฒน์ ชุมสุข, ปิยวรรณ หอมจันทร์. การบริหารองค์กรและการเงินในสมัยพุทธกาล. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”. วันที่ 31 สิงหาคม 2562. หน้า  245-259 [เอกสารแนบ]

         – ภัทรพล ใจเย็น, พลวัฒน์ ชุมสุข, ปิยวรรณ หอมจันทร์. การบริหารองค์กรและการเงินในสมัยพุทธกาล. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”. วันที่ 31 สิงหาคม 2562. หน้า  245-259 [เอกสารแนบ]

         – พลวัฒน์ ชุมสุข. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563. หน้า 68-75. [เอกสารแนบ]

         – ธเนส เตชะเสน และพลวัฒน์ ชุมสุข. (2563). ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 3(2), 119-137.

         – สุพล ศิริ, พลวัฒน์ ชุมสุข, เครือวัลย์ มโนรัตน์. (2565). เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการพัฒนาความก้าวหน้าของมนุษย์. รายงานสืบจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่:วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”. วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 หน้า 1230-1241. [เอกสารแนบ]

การฝึกอบรม/วุฒิบัติ/เกียรติบัตร:

รางวัลดีเด่น

Close