สรุปโครงการ

            ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตเป็นประจำทุกปี โดยใช้งบประมาณมหาวิทยาลัยและการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ทำโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์การเรียนสอนที่ได้เรียนทฤษฎีและวิชาการในห้องเรียน นำมาบูรณาการกับการทำงานเชิงพื้นที่จริง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เผยแพร่คำสอนทางพระพุทธศาสนา ควบคุู่กับแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตามพันธกิจและเป้าหมายของภาควิชา ซึ่งพอจะสรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

            โครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2560

            โครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2561

            โครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2562

            โครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2563

Close