กิจกรรมข่าว/ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประชุม/สัมนา

กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘”

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี บรรยายเรื่องทิศทางการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นานาชาติ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทิศทางของแผน ๑๒และ ๑๓ มีส่วนที่เหมือนกันอยู่น้อย

แนวทางแผน ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ของ มจร จะเน้นหลากหลายเรื่อง ได้แก่

๑.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน ๑.๑ เรื่อง MCU NETWORK พัฒนาแผนงานไว้ และ มจรก็ได้ ลงทุนด้าน IT มาระยะหนึ่ง ๑.๒ เรื่อง MCU APPLICATION ๑.๓ MCU BOARDCASTING เพื่อการเรียนการสอน โดย มจร ได้เริ่มลงทุนการ IT มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ จากนั้นเป็นการซ่อมบำรุงมาโดยตลอด

๒.มหาลัยสีเขียว โดยมีสาระหลัก 5 สาระ ได้แก่ ๒.๑ ต้นไม้ใบหญ้า ๒.๒. จัดเกบขยะมูลฝอย ๒.๓ บำบัดน้ำเสีย ๒.๔ ลดการใช้ถุงพลาสติกและสิ่งของที่ย่อยสลายได้ยาก ๒.๕ การใช้โซลาเซล เพราะรัฐสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียว

๓.แนวทางการปฏิบัติ เผยแผ่ กราบไหว้บูชาสักการะของประชาชนชนทั่วไป ศาสนวัตถุ ศาสนสถานครบถ้วน

๔.ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และในด้านอื่นๆเกี่ยวกับศาสนา

อธิการบดีกล่าวอีกว่า แนวทางทั้ง ๔ เพื่อดำรงสถานะและบทบาทของ มจร เพราะ แนวทางนี้สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคม

การบริหารงานบุคคล ๓,๖๘๐ รูปคน จะต้องทำงานให้ได้หนึ่งคนสามงาน ส่วนเรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษา เวลาพูดถึงการเปิดหลักสูตร การสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่ ล้าสมัย ไม่เท่าทันสังคม บัณฑิตพันใหม่ ในเรื่องของสังคมมนุษยศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติ ความเป็นเลิศทางวิชาการบูรณาการ ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีวุฒิภาวะ

๓ อย่างที่ทำให้เราดำรงค์สถานในปัจจุบัน
นโยบายและแนวทางของส่วนงานที่รับผิดชอบด้านวิจัย นับจากนี้

๑ MCU Buddhist Learning Community แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักางการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

๒. MCU Buddhist Academic Services บริการวิชาการแก่สังคม

๓. MCU Buddhist Innovation for social and mental development นวัตกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาจิตใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close