รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

รูปอาจารย์

วุฒิการศึกษา: พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2536)

                        M.A. (Economics), Marathwada University, India (2539)

                        M.A. (Political Science), Tilak University, India (2544)

                        Ph.D. (Economics), Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, India (2544)

คำสั่งบรรจุ: คำสั่งที่ 418/2550 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตำแหน่งทางวิชาการ: คำสั่งที่ 033/2553 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                                  คำสั่งที่ 195/2562 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ:

      1. ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

         หนังสือ / เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน / ตำรา

              – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2552). ภาษาอังกฤษ “English Grammar in the 21st century”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

              – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2554). หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น . กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.

              – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2554). เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.

              – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2561). หลักเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จำกัด.

              – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2561). เอกสารคำสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ : บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จำกัด.

              – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2565). ดร. หลวงพ่อแดง พระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

      2. งานวิจัย

          – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2551). เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

          – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2559). การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพหุวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

          – รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด. (2560). พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

      3. บทความทางวิชาการ

         – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2554). ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ. หน้าที่ 71-82.

         – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2556). ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. หนังสือ 30 ปีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

         – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด, ดร.ยุทธนา ปราณีต. การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 468-477. [เอกสารแนบ]

         – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Vol. 3 No. 3 September-December 2014. หน้า 68-78. [เอกสารแนบ]

         – พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”. 30 เมษายน 2561. หน้า 527-531. [เอกสารแนบ]

         – Dr.Phichet Thangto, Dr.Phatraphol Jaiyen, Professor Walmik Sarwade. (2018). Resource Management Based on Buddhist Approach According to Government Administration in Thailand 4.0 Era. International Journal of Management and Economics. Vol.I No.25 September 2018. PP. 21-24. [Paper]

         – ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจนด้วยหลักอริยสัจ 4. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, INC2019: MCU Nan “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562. หน้า 1865-1878. [เอกสารแนบ]

         – ภัทรพล ใจเย็น, พลวัฒน์ ชุมสุข, ปิยวรรณ หอมจันทร์. การบริหารองค์กรและการเงินในสมัยพุทธกาล. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”. วันที่ 31 สิงหาคม 2562. หน้า  245-259 [เอกสารแนบ]

         – พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต, ปิยวรรณ หอมจันทร์, ภัทรพล ใจเย็น. หลักธรรมเพื่อการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”. วันที่ 31 สิงหาคม 2562. หน้า  269-277 [เอกสารแนบ]

         – พิเชฐ ทั่งโต, ภัทรพล ใจเย็น. (2563). เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุทธศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์. วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 95-108 [เอกสารแนบ]

         – ภัทรพล ใจเย็น, พิเชฐ ทั่งโต, พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. สวนเกษตรแปลงผักหน้าหอนิสิต : พุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาว่าด้วยการกิน. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (MCU Nan Congress IV) “พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”. วันที่ 9 กันยายน 2563. หน้า 27-41. [เอกสารแนบ]

         – ภัทรพล ใจเย็น. การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพหุวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2020. หน้า 75-84. [เอกสารแนบ]

         – พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี, พระชยานันทมุนี, ปิยวรรณ หอมจันทร์, ภัทรพล ใจเย็น. พระสงฆ์กับความขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี พระครูวิบูลสิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. [เอกสารแนบ]

การฝึกอบรม/วุฒิบัติ/เกียรติบัตร:

         – วุฒิบัตรผ่านการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) [1 เมษายน 2564] [เอกสารแนบ]

         – เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 [21 กันยายน 2563] [เอกสารแนบ]

         – เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “สวนเกษตรแปลงผักหน้าหอนิสิต : พุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาว่าด้วยการเงิน” [9 กันยายน 2563] [เอกสารแนบ]

         – เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “สังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนาสังคม” [19 มีนาคม 2564] [เอกสารแนบ]

รางวัลดีเด่น

Close