คณาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.)


พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร.

 


พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.

 

รูปอาจารย์
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

 


รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข

 


ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด

Close