พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.

วุฒิการศึกษา: พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2552)

                      เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2554)

คำสั่งบรรจุ: คำสั่งที่ 184/2556 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตำแหน่งทางวิชาการ: คำสั่งที่ 794/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ:

      1. ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

         – เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (2560)

         – พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ., เอกสารคำสอน รายวิชา เศรษฐกิจสร้างสรรค์, VRU Printing. (2564). [เอกสารคำสอน]

         – ดร.ธีระวัฒน์ แสนคำ, ดร.เอนก ใยอินทร์, พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ., พระครูจักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร., ประวัติศาสตร์โบราณคดี วัดหนองม่วง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์. (2564). [เอกสารแนบ]

      2. งานวิจัย

          – พระคมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด, ปิยวรรณ หอมจันทร์. หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2557). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เอกสารแนบ]

          – พระคมสัน ฐิตเมธโส, เอนก ใยอินทร์, ปิยวรรณ หอมจันทร์. กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน. (2559). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [เอกสารแนบ]

          – พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., เอนก ใยอินทร์. การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมหลักการแห่งเศรษฐศาสตร์. (2560). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  [เอกสารแนบ]

          – “การผสานกลไกทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน”. (2560). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

          – การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระนักพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์, สสส. (2560)

          – “ดุลยภาพชุมชนสุขภาวะการพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชนด้วยหลักเบญจศีล”. (2561). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

          – พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร., รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ., ดร.เอนก ใยอินทร์, นนท์ปวิธ ศรีเทพ, ปิยวรรณ หอมจันทร์, นัชชา ทากุดเรือ. พระธรรมทูตสุขภาวะ สานพลังสงฆ์ ธำรงพุทธศาสน์. (2561). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). [เอกสารแนบ]

          – พระคมสัน เจริญวงค์, ไพรัตน์ ฉิมหาด, สุวัฒสัน รักขันโท, สุภาภรณ์ โสภา, สุขอุษา นุ่นทอง. รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต้. (2563). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). [เอกสารแนบ]

          – พระคมสัน เจริญวงค์ และคณะ. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในภาคกลางและภาคใต้. (2564). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

          – พระคมสัน เจริญวงค์ และคณะ. การพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่และจังหวัดระนอง. (2565). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

      3. บทความทางวิชาการ

         – พระคมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด, ปิยวรรณ หอมจันทร์, หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. (2560). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ หน้า 449-459. [เอกสารแนบ]

          – พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร., พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์, ภัทรพล ใจเย็น, พลวัฒน์ ชุมสุข. พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้น. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1, ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561. หน้า 319-329. [เอกสารแนบ]

         – พระคมสัน เจริญวงค์, เอนก ใยอินทร์, พระครูปลัดเถรานุวัตร. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในมุมมองของโทณปากสุตร. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS 2, วันที่ 30 เมษายน 2561. หน้า 868-871. [เอกสารแนบ]

         – ขวัญนภา ยาจันทร์, เอนก ใยอินทร์, พระคมสัน เจริญวงค์, เติมศักดิ์ ทองอินทร์, การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง. (2562). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 INC2019: MCU Nan “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”, วันที่ 15 พฤษภาคม 2562. หน้า 1591-1597. [เอกสารแนบ]

         – พระคมสัน เจริญวงค์. กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน. (2562). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม), หน้า 938-950. [เอกสารแนบ]

         – เติมศักดิ์ ทองอินทร์, เอนก ใยอินทร์, พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระครูปลัดเถรานุวัตร. ปัญหา ทางรอดและความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs กรณีศึกษาผู้ผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”. วันที่ 31 สิงหาคม 2562. หน้า 35-43. [เอกสารแนบ]

       – พระคมสัน เจริญวงค์, เอนก ใยอินทร์, พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม). การจัดการซุ้มรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มจร. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”. วันที่ 31 สิงหาคม 2562. หน้า 541-548. [เอกสารแนบ]

       – พระคมสัน เจริญวงค์, พระครูปุริมานุรักษ์, เอนก ใยอินทร์. (2563). “ความเสี่ยงจากศรัทธา” การแลกมาระหว่างเงินกับคำด่า.วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 86-94 [เอกสารแนบ]

       – ภัทรพล ใจเย็น, พิเชฐ ทั่งโต, พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. สวนเกษตรแปลงผักหน้าหอนิสิต : พุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาว่าด้วยการกิน. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (MCU Nan Congress IV) “พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”. วันที่ 9 กันยายน 2563. หน้า 27-41. [เอกสารแนบ]

      – พระคมสัน เจริญวงค์. (2563). การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมหลักการแห่งเศรษฐศาสตร์. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 หน้า 46-55. [เอกสารแนบ]

      – พระคมสัน เจริญวงค์. (2564). รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต้. วารสารสหวิทยาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 หน้า 1-11 [เอกสารแนบบ]

      – เอนก ใยอินทร์, พระครูสังฆรักษ์จักกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, พระคมสัน เจริญวงค์. (2564). นวัตวิถีของดีชุมชน : การต่อยอดภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564. หน้า 77-92. [เอกสารแนบ]

      – พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, สุภัทรชัย สีสะใบ, พระคมสัน ฐิตเมธโส, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ. ยุวชนคุณธรรม : แนวทางลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนคลองกระทิง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 เล่มที่ 2. หน้า 737-749. [เอกสารแนบ]

การฝึกอบรม/วุฒิบัติ/เกียรติบัตร:

รางวัลดีเด่น

 

Close